Art.Nr.: 0013015H7

Automatenreibahle Ø 1,5 H7
HSS-E kurz DIN 8089
Form B spiralgenutet
Ø 1,50 H7 x 45

Abmessungen:
Ø 1,50 H7 x 45

Datenblatt

Preis Nach Login
Liefertermin folgt mit Auftragsbestätigung

Liefertermin folgt mit Auftragsbestätigung.

Varianten

Art.Nr. Name A1  A2  A3  Preis
0013015H7

Automatenreibahle Ø 1,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 1,50 H7 45 Preis Nach Login
0013020H7

Automatenreibahle Ø 2,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 2,00 H7 50 Preis Nach Login
0013025H7

Automatenreibahle Ø 2,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 2,50 H7 56 Preis Nach Login
0013030H7

Automatenreibahle Ø 3,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 3,00 H7 56 Preis Nach Login
0013035H7

Automatenreibahle Ø 3,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 3,50 H7 56 Preis Nach Login
0013040H7

Automatenreibahle Ø 4,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 4,00 H7 56 Preis Nach Login
0013045H7

Automatenreibahle Ø 4,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 4,50 H7 63 Preis Nach Login
0013050H7

Automatenreibahle Ø 5,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 5,00 H7 63 Preis Nach Login
0013055H7

Automatenreibahle Ø 5,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 5,50 H7 63 Preis Nach Login
0013060H7

Automatenreibahle Ø 6,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 6,00 H7 63 Preis Nach Login
0013065H7

Automatenreibahle Ø 6,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 6,50 H7 63 Preis Nach Login
0013070H7

Automatenreibahle Ø 7,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 7,00 H7 71 Preis Nach Login
0013075H7

Automatenreibahle Ø 7,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 7,50 H7 71 Preis Nach Login
0013080H7

Automatenreibahle Ø 8,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 8,00 H7 71 Preis Nach Login
0013085H7

Automatenreibahle Ø 8,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 8,50 H7 71 Preis Nach Login
0013090H7

Automatenreibahle Ø 9,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 9,00 H7 71 Preis Nach Login
0013095H7

Automatenreibahle Ø 9,5 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 9,50 H7 71 Preis Nach Login
0013100H7

Automatenreibahle Ø 10,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 10,00 H7 71 Preis Nach Login
0013110H7

Automatenreibahle Ø 11,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 11,00 H7 80 Preis Nach Login
0013120H7

Automatenreibahle Ø 12,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 12,00 H7 80 Preis Nach Login
0013130H7

Automatenreibahle Ø 13,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 13,00 H7 80 Preis Nach Login
0013140H7

Automatenreibahle Ø 14,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 14,00 H7 90 Preis Nach Login
0013150H7

Automatenreibahle Ø 15,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 15,00 H7 90 Preis Nach Login
0013160H7

Automatenreibahle Ø 16,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 16,00 H7 90 Preis Nach Login
0013170H7

Automatenreibahle Ø 17,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 17,00 H7 90 Preis Nach Login
0013180H7

Automatenreibahle Ø 18,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 18,00 H7 100 Preis Nach Login
0013190H7

Automatenreibahle Ø 19,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 19,00 H7 100 Preis Nach Login
0013200H7

Automatenreibahle Ø 20,0 H7 HSS-E kurz DIN 8089

Ø 20,00 H7 100 Preis Nach Login

Mehr Produkte

Katalogseite: 1.0001

Katalogseite: 1.0002

Katalogseite: 1.0002

Katalogseite: 1.0003

Katalogseite: 1.0004

Katalogseite: 1.0005

Katalogseite: 1.0006

Katalogseite: 1.0010

Katalogseite: 1.0011

Katalogseite: 1.0012

Katalogseite: 1.0013

Katalogseite: 1.0013.01

Katalogseite: 1.0014

Katalogseite: 1.0015

Katalogseite: 1.0016

Katalogseite: 1.0017

Katalogseite: 1.0020

Katalogseite: 1.0021

Katalogseite: 1.0021.01

Katalogseite: 1.0021.03

Katalogseite: 1.0021.05

Katalogseite: 1.0021.07

Katalogseite: 1.0021.09

Katalogseite: 1.0022

Katalogseite: 1.0023

Katalogseite: 1.0025

Katalogseite: 1.0026

Katalogseite: 1.0027

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0031

Katalogseite: 1.0031

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.02

Katalogseite: 1.0031.02

Katalogseite: 1.0032

Katalogseite: 1.0032

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.02

Katalogseite: 1.0032.02

Katalogseite: 1.0033

Katalogseite: 1.0033.02

Katalogseite: 1.0034

Katalogseite: 1.0034.02

Katalogseite: 1.0035

Katalogseite: 1.0035

Katalogseite: 1.0036

Katalogseite: 1.0036

Katalogseite: 1.0036.01

Katalogseite: 1.0037

Katalogseite: 1.0037

Katalogseite: 1.0037.01

Katalogseite: 1.0037.01

Katalogseite: 1.0038

Katalogseite: 1.0038

Katalogseite: 1.0038.01

Katalogseite: 1.0038.01

Katalogseite: 1.0039

Katalogseite: 1.0039

Katalogseite: 1.0039.01

Katalogseite: 1.0039.01

Katalogseite: 1.0040

Katalogseite: 1.0040

Katalogseite: 1.0040.01

Katalogseite: 1.0040.01

Katalogseite: 1.0041

Katalogseite: 1.0042

Katalogseite: 1.0043

Katalogseite: 1.0044

Katalogseite: 1.0045

Katalogseite: 1.0046

Katalogseite: 1.0046

Katalogseite: 1.0047

Katalogseite: 1.0047

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0048

Katalogseite: 1.0049

Katalogseite: 1.0049

Katalogseite: 1.0050

Katalogseite: 1.0050

Katalogseite: 1.0050.01

Katalogseite: 1.0050.01

Katalogseite: 1.0051

Katalogseite: 1.0051

Katalogseite: 1.0051.01

Katalogseite: 1.0051.01

Katalogseite: 1.0052

Katalogseite: 1.0052

Katalogseite: 1.0052

Katalogseite: 1.0052.01

Katalogseite: 1.0052.01

Katalogseite: 1.0052.01

Katalogseite: 1.0053

Katalogseite: 1.0053

Katalogseite: 1.0053.01

Katalogseite: 1.0053.01

Katalogseite: 1.0054

Katalogseite: 1.0054

Katalogseite: 1.0054.01

Katalogseite: 1.0054.01

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0056

Katalogseite: 1.0056

Katalogseite: 1.0057

Katalogseite: 1.0057

Katalogseite: 1.0058

Katalogseite: 1.0058

Katalogseite: 1.0059

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0062

Katalogseite: 1.0062

Katalogseite: 1.0062

Katalogseite: 1.0062

Schmiernut

Katalogseite: 1.0063

DIN371

Katalogseite: 1.0063

Katalogseite: 1.0063

Katalogseite: 1.0063

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0067

Katalogseite: 1.0068

Katalogseite: 1.0069

Katalogseite: 1.0069.01

Katalogseite: 1.0070

Katalogseite: 1.0071

Katalogseite: 1.0072

Katalogseite: 1.0073

Katalogseite: 1.0074

Katalogseite: 1.0074

Katalogseite: 1.0075

Katalogseite: 1.0075

Katalogseite: 1.0076

Katalogseite: 1.0076

Katalogseite: 1.0077

Katalogseite: 1.0077

Katalogseite: 1.0077

Katalogseite: 1.0080

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.02

Katalogseite: 1.0081

Katalogseite: 1.0081.01

Katalogseite: 1.0082

Katalogseite: 1.0082

Katalogseite: 1.0083

Katalogseite: 1.0084

Katalogseite: 1.0085

Katalogseite: 1.0086

Katalogseite: 1.0087

Katalogseite: 1.0088

Katalogseite: 1.0089

Katalogseite: 1.0089.01

Katalogseite: 1.0089.01

Katalogseite: 1.0089.02

Katalogseite: 1.0089.03

Katalogseite: 1.0089.04

Katalogseite: 1.0089.04

Katalogseite: 1.0089.05

Katalogseite: 1.0089.05

Katalogseite: 1.0089.05

Katalogseite: 1.0089.06

Katalogseite: 1.0089.06

Katalogseite: 1.0089.06

Katalogseite: 1.0090

Katalogseite: 1.0091

Katalogseite: 1.0092

Katalogseite: 1.0092

Katalogseite: 1.0093

Katalogseite: 1.0094

Katalogseite: 1.0094.01

Katalogseite: 1.0094.02

Katalogseite: 1.0094.03

Katalogseite: 1.0094.04